Artikel 1 - Identiteit van de verkoper en de koper

Verkoper:

Nevio BVBA,

Maatschappelijke zetel: Bergstraat 7 - 2550 Kontich.

BTW-nummer: BE 0870.055.950

Bezoekersadres:

Bergstraat 7 - 2550 Kontich

De koper:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van het aanbod van Nevio en via onze website tot aankoop wenst over te gaan.

Artikel 2 - Voorwerp, toepasselijkheid en voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de verkoop op afstand op het Belgische grondgebied.  Ze leggen de verkoopsmodaliteiten tussen "Nevio BVBA" en de koper vast, dit van bestelling tot de diensten, incl. betaling en levering.

Door gebruik te maken van deze diensten verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Van 1 of meerdere bepalingen opgenomen in onze algemene voorwaarden, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven steeds in dat geval van toepassing.

Nevio behoudt zich ten allen tijde het recht om, voor het even welke reden, de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 3- Beschikbaarheid van ons aanbod

Ons aanbod is steeds geldig tot zolang onze voorraad strekt.  Indien het product niet meer in voorraad is, behoudt Nevio zich het recht om de koper hiervan zo spoedig mogelijk te informeren. Nevio is in geen geval een vergoeding verschuldigd en wijst hieromtrent elke verantwoordelijkheid af.

Artikel 4 - Aanvaarding door de klant

Wanneer de koper wenst over te gaan tot de aankoop van het product, kan deze via het winkelmandje worden toegevoegd.

De koper bevestigt de bestelling en kan hierbij afrekenen.

Zodra alle stappen doorlopen werden en de klant ook akkoord is gegaan met het aanvinken van onze algemene voorwaarden, wordt een orderbevestiging aan de koper verstuurd. 

De aankoop is definitief en er is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro en zijn excl. BTW voor zakelijke gebruikers op onze website.

De totaalprijs die de koper dient te betalen wordt opgegeven op de factuur.

De koper heeft steeds de keuze om producten te laten leveren op het door hem opgegeven leveradres.  In dat geval, komen er leveringskosten bij bovenop de productprijs, dit wordt duidelijk vermeld op onze website.

Nevio behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of productomschrijvingen van een product(en) op de website ingevolge een menselijke of technische tekortkoming fout werden weergegeven.

De producten blijven eigendom van Nevio tot het volledige bedrag van de factuur betaald werd.  

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies of beschadiging van goederen bij de levering, over op de koper.

Artikel 6 - Betaling

Via onze website, kan u uw bestelling via Visa, MasterCard of Bancontact/Mistercash regelen.

Iedere bestelling betekent een verplichting tot betaling.  De klant heeft alle stappen van het orderproces doorlopen, is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en er is een overeenkomst tot stand gekomen.

Nevio biedt een ruime keuze aan betalingsmogelijkheden aan.

Alle betalingen zijn volledig beveiligd.

Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden.  Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1860 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voorvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7 - Levering, ophaling en risico

De koper heeft de keuze om de goederen zelf op te halen of om deze te laten leveren op het opgegeven leveradres.

De kosten die hieraan gebonden zijn, worden weergegeven op de website.

Leveringen gaan door met het transport van Nevio of via GLS.

De koper kan ook steeds opteren om de goederen zelf af te halen.

In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd of ter beschikking gesteld.

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en afgeleverd.  De koper zal telefonisch of per mail op de hoogte gesteld worden van de leveringstermijn.

De leveringstermijn is louter indicatief en de overschrijding ervan, kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Zodra de producten ter beschikking werden gesteld van de koper, gaat het risico waar het de producten betreft, over op de koper.

Retourzendingen gebeuren eveneens op risico van de koper.

Leveringen zijn excl. montage, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Nevio kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur GLS.  De aansprakelijkheid van Nevio blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de gefactureerde prijs van de producten, waarvan aangetoond wordt dat ze niet door de koper werden ontvangen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

het product is pas eigendom van de koper, indien het volledig verschuldigde bedrag werd voldaan.

Artikel 9  - Retour-ruil-herroepingsrecht

Indien de koper of het gekochte of gekregen artikel ontevreden is, kan deze geruild worden of per post op kosten van de koper worden teruggezonden met de instructies dat deze geruild of terugbetaald moet worden.

De koper dient de verzendingskosten te betalen, aangezien hij de terugkeerkosten draagt.

De koper beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, met ingang vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen, om mee te delen dat hij afziet van de aankoop op afstand, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven.

De herroepingstermijn loopt 14 dagen na de dag de koper of een derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

De koper moet zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst meedelen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, per post, mail).

Uiteraard dient het goed onbeschadigd, niet gebruikt noch verbruikt te zijn.

Het risico van de retourzending rust bij de klant.

Artikel 10 - Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil om, waardoor Nevio de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

Hieronder begrijpen wij onder meer: brand, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het netwerk of de gebruikte communicatiesystemen, het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, overmacht omwille van derden,.....

In het geval van overmacht, is Nevio niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen.

In dergelijk geval kunnen de verplichtingen opgeschort worden voor de duur van de overmacht, of kan de overeenkomst definitief ontbonden worden.

Artikel 11 - Conformiteit en klachtenbeleid

De producten worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, tenzij anders vermeld op de afleverbon.

Alle klachten betreffende de geleverde goederen moeten, op straffe van nietigheid en verval, schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.  Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het eenvoudig vervangen van de niet aanvaarde en niet gebruikte goederen, dit voor zover gerechtvaardigd.

De formulering van een klacht door de koper, ontslaat hem in geen geval van de verplichting tot betaling van de factuur.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van onze website behoren toe aan Nevio of aan de bedrijven die aan Nevio gelinkt zijn.

De intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle foto's, teksten, tekeningen, logo's, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Nevio is het verboden om geheel of gedeeltelijk de inhoud van deze website te gebruiken.

Artikel 13 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Voor alle geschillen is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Mechelen bevoegd.

Elke contractuele verhouding tussen de koper en Nevio is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 14 - Privacyverklaring

Een uitgebreide privacyverklaring werd op onze website opgenomen:

https://www.zakelijkelaptops.be/privacybeleid/

Wij hechten belang aan de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kopers en websitebezoeker.

Deze verklaring heeft als doel de koper en bezoeker van de website, te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.